O Miorbhail Gràis

The author of this Scots Gaelic translation of the English-language hymn Amazing Grace is unknown.

Files to Download:


Lyrics:

O Miorbhail gràis, nach breagh’an ceòl;
‘S e lorg mi ‘s mi air chall,
Air seachdran dorch’, gun neart, gun treòir,
‘S a dh’fhosgail sùilean dall.

‘S e gràs thug eòlas dhomh air in’fheum;
‘S e gràs thug saors’is sìth;
‘S cha cheannaicheadh òr a’ chruinne-chè
Chiad-là bha fios nam chrìdh’.

Tro iomadh cunnart’s trioblaid chruaidh
Thug E gu sàbhailt mi.
An gràs a shaor bhon bhàs le buaidh
Chan fhàg’s cha trèig gu sìor.

San dachaigh bhuan gun uair gun tìm,
‘S deich mìle bliadhn’ mar là,
Cha sguir an ceòl’s chan fhàs iad sgìth
A’seiinn a chaoidh mun ghràs.

No comments:

Post a Comment


Sheet Music Anywhere at Musicnotes.com