O Miorbhail Gràis

This hymn is a Scots Gaelic translation of the English-language hymn Amazing Grace.

The translator is unknown.


Downloads

This section may contain affiliate links: I earn from qualifying purchases on these. Free downloads are provided where possible (eg for public domain items).


Examples

Singer, unaccompanied:


Singer with backing track:


Singer with backing - professional recording:


Lyrics

O Miorbhail gràis, nach breagh’an ceòl;
‘S e lorg mi ‘s mi air chall,
Air seachdran dorch’, gun neart, gun treòir,
‘S a dh’fhosgail sùilean dall.

‘S e gràs thug eòlas dhomh air in’fheum;
‘S e gràs thug saors’is sìth;
‘S cha cheannaicheadh òr a’ chruinne-chè
Chiad-là bha fios nam chrìdh’.

Tro iomadh cunnart’s trioblaid chruaidh
Thug E gu sàbhailt mi.
An gràs a shaor bhon bhàs le buaidh
Chan fhàg’s cha trèig gu sìor.

San dachaigh bhuan gun uair gun tìm,
‘S deich mìle bliadhn’ mar là,
Cha sguir an ceòl’s chan fhàs iad sgìth
A’seiinn a chaoidh mun ghràs.

See more ...

No comments:

Post a Comment